baby-vintage: Barbara Bouchet, Stoney, 1969baby-vintage:

Barbara Bouchet, Stoney, 1969