do you smoke?

Q: do you smoke?

nope, that’s nasty